ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ συμπεριληπτικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις/προγράμματα για να εφοδιάσουμε τους μαθητευόμενους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (από πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια έως ανώτατη εκπαίδευση καθώς και εκπαίδευση ενηλίκων) με δεξιότητες του 21ου αιώνα. Ξεκινάμε διαμορφώνοντας με σαφήνεια τους μαθησιακούς στόχους, συνδέοντάς τους με συγκεκριμένες δραστηριότητες, ενισχύοντας ταυτόχρονα ένα συνεργατικό περιβάλλον μάθησης. Ως εκ τούτου, εστιάζουμε σε αποτελέσματα μέσω αξιολόγησης και αναστοχασμού πάνω στις αλλαγές, τα οφέλη, τη μάθηση και άλλα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις δραστηριότητές μας, έτσι ώστε να βελτιώσουμε και να εκσυγχρονίσουμε τα έργα μας.

Αυτό το καταφέρνουμε δια μέσου των παρακάτω:

  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσαρμοσμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων: Συνεργαζόμαστε με δασκάλους, διευθυντές σχολείων, καθηγητές πανεπιστημίων και άλλους ενδιαφερόμενους για την εκπαίδευση για να σχεδιάσουμε από κοινού προσαρμοσμένα πλαίσια μάθησης, ενισχύοντας την ενσωμάτωση καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων στο εκάστοτε πλαίσιό τους.
  • Σχεδιασμός καινοτόμων και συμμετοχικών πόρων και δραστηριοτήτων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση: Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε δραστηριότητες για τυπικούς και μη τυπικούς φορείς εκπαίδευσης, βοηθώντας τους να ενσωματώσουν στο πρόγραμμα σπουδών τους την εκπαίδευση της κοινωνικής καινοτομίας, την επιχειρηματική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενεργών πολιτών. Ακολουθούμε ένα σχεδιασμό με κέντρο τον άνθρωπο με τον οποίο οι μαθητές βιώνουν μια ποικιλία δραστηριοτήτων συν-δημιουργίας.
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων: Παίρνουμε έμπνευση από τα υπάρχοντα Ευρωπαϊκά πλαίσια δεξιοτήτων για να σχεδιάσουμε ειδικά προσαρμοσμένες στρατηγικές εκμάθησης με σκοπό την καλλιέργεια των ικανοτήτων, της γνώσης και των συμπεριφορών που οι μαθητές χρειάζονται για να γίνουν κοινωνικά ενεργοί, ενδυναμωμένοι κι υπεύθυνοι πολίτες.
  • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μάθησης: Αξιολογούμε σύνθετες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με έμφαση στην εξέλιξη των δεξιοτήτων, υιοθετώντας μεθοδολογίες αξιολόγησης, με έμπνευση από θεωρίες και εργαλεία των realist theorists.
  • Σχεδιασμός προγραμμάτων καθοδήγησης (mentoring): Σχεδιάζουμε πρωτοποριακά προγράμματα καθοδήγησης που συνδέουν διαφορετικές ομάδες όπως μαθητές σχολείων με καινοτόμους επιχειρηματίες, νεαρής ηλικίας μετανάστες, με τοπικούς αποφοίτους πανεπιστημίου κ.λπ.

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ μας περιλαμβάνει συνεργατικές τεχνικές, που καθοδηγούνται από μια σχολαστική χρήση θεωριών αλλαγής, τεκμηριωμένα δεδομένα και τη δύναμη των ανθρώπων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ της δουλειάς μας:

  1. Πλαίσιο Μάθησης για την Κοινωνική Καινοτομία: Ως μέρος του έργου NEMESIS, αναπτύξαμε ένα ευέλικτο πλαίσιο για να ενσωματώσουμε την Κοινωνική Καινοτομία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
  2. Μέτρηση του αντίκτυπου της Κοινωνικής Καινοτομίας στην Εκπαίδευση πάνω στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων: Ως μέρος του έργου μας NEMESIS, αξιολογήσαμε τα αποτελέσματα μάθησης της Εκπαίδευσης για την Κοινωνική Καινοτομία σε δείγμα που περιελάμβανε περισσότερους από 200 μαθητές και 80 δασκάλους.