Διεξάγουμε ΕΡΕΥΝΑ σε μια ποικιλία θεμάτων που σχετίζονται με την κοινωνική καινοτομία, την εκπαίδευση, την (κοινωνική) επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη,  χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό εργαλείων και προσεγγίσεων που συνήθως έχουν τις ακόλουθες μορφές:

  • Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης: αναλύουμε τις πιο πρόσφατες τάσεις, τεχνικές και επιτεύγματα στο εκάστοτε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα.
  • Ανάλυση των αναγκών κατάρτισης: διεξάγουμε πρωτογενή έρευνα και παρέχουμε προσαρμοσμένες πληροφορίες για διαφορετικά εθνικά πλαίσια πάνω στις ανάγκες της εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα κενά σημεία, τις προσδοκίες και τις εμπειρίες μιας ποικιλίας ομάδων στόχων (από παιδιά μέχρι και ενήλικες), που μπορούν να επηρεάσουν τη μορφή οποιασδήποτε εκπαιδευτικής παρέμβασης.
  • Έρευνα σε καλές πρακτικές: Παράγουμε έρευνα σε συγκεκριμένες υποθέσεις και ανάλυση καλών πρακτικών που μπορούν να δώσουν γνώση και έμπνευση.
  • Αξιολόγηση αντίκτυπου: Διεξάγουμε μελέτες αξιολόγησης αντίκτυπου έργων, προγραμμάτων και πρωτοβουλιών στον τομέα της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
  • Έρευνα και σχεδιασμός πολιτικής: Διεξάγουμε έρευνα που εμπεριέχει διάφορους κλάδους και πολιτικές για να επισημάνουμε και να φωτίσουμε καλές πρακτικές, να αναλύσουμε διάφορες επιπτώσεις και να υποστηρίξουμε καινοτόμες πολιτικές βάσει εμπειρικών δεδομένων.

H ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ μας στη δουλειά εστιάζει στη χρησιμοποίηση τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών εργαλείων και βασίζεται σε μεθοδολογίες συμμετοχικής έρευνας και δράσης.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ της δουλειάς μας: