Η ομάδα μας διαθέτει πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στον συντονισμό, τη διαχείριση καθώς και την οικονομική επιτήρηση και σύνταξη αναφορών σε έργα χρηματοδοτούμενα από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξιοποιώντας αυτή την εμπειρία καθώς και την εξαιρετική μας γνώση πάνω στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς χρηματοδότησης (H2020, Erasmus+, AMIF, κ.λπ.), έχουμε την ικανότητα να σχεδιάζουμε, να αναπτύσσουμε και να συντονίζουμε  επιτυχημένα και σημαντικά έργα  πάνω στην έρευνα και την καινοτομία.

  • Σχεδιασμός έργου: Ακολουθώντας μια προσέγγιση κοινού σχεδιασμού, συνεργαζόμαστε με Σχολεία, Πανεπιστήμια, Μη Κυβερνητικές οργανώσεις, Κοινωνικές Επιχειρήσεις και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με σκοπό να μετατρέψουμε καινοτόμες ιδέες σε βιώσιμο σχεδιασμό έργων που επιφέρουν κοινωνική αλλαγή.
  • Ανάπτυξη έργου: Η ομάδα μας έχει μακρά εμπειρία στη διαμόρφωση και σύνταξη Ευρωπαϊκών προτάσεων με υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Προσφέρουμε μια συνολική υποστήριξη μέχρι την τελική υποβολή του έργου, όπως η οικοδόμηση συνεργασιών, καθώς και η τεχνική και οικονομική περιγραφή σε διάφορους τομείς.
  • Διαχείριση και συντονισμός έργου: Προσφέρουμε υπηρεσίες τεχνικής, διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης που διασφαλίζουν την έγκαιρη και ποιοτική επίτευξη των στόχων του έργου.
  • Διάχυση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων: Σχεδιάζουμε αποτελεσματικές στρατηγικές διάχυσης και αξιοποίησης με σκοπό την προώθηση των δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων ενός έργου έτσι ώστε να αποκτήσει τη μέγιστη ορατότητα στο ευρύ κοινό. Αξιοποιώντας το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκτυό μας, καθώς και τα καινοτόμα εργαλεία μας στην επικοινωνία, προωθούμε την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση καθώς και την ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών.